KHIRMA BRAND IDENTITY  : LOGO

KHIRMA BRAND IDENTITY : PACKAGING

KHIRMA BRAND IDENTITY : DUSTBAG

KHIRMA BRAND IDENTITY : PRODUCT CARE CARD

Brand Identity
khirma eliazov

KHIRMA BRAND IDENTITY : BUSINESS CARD